Biện pháp áp dụng phòng chống dịch COVID-19 cho người dân về Quảng Trị từ ngày 27/09/2021