Biện pháp áp dụng phòng chống dịch COVID-19 cho người dân về Quảng Trị từ ngày 24/10/2021